surprisemotherfucker

Insan hayal ettigi müddetce yasar.
Hayal gercegin tohumudur, hayal gercegin kendisidir!

thereisnolifeit:

Sizin gibi şehitleri olan bir milletin evlâdıyız. İnanınız, tâ içimizden duyarak size söylüyoruz. Sizin muzaffer şehitliklerinizi, esir bir vatanın toprakları kuşatmayacaktır.”

Vatan size minnettardır.Ruhlarınız şad olsun.

(via hayallercokguzel)

iceridekibiri:

Çocukların Atatürk’ü… Bugün için teşekkürler, ATAM.

(via hayallercokguzel)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter